Location — Tokyo, Japan
Model — Jaimens
Hair/Makeup — Menen Basha
Styling — Jaimens